Członkostwo‎ > ‎

Informacje ogólne

POBIERZ DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Członkami PTPP mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym PTPP. O przyjęciu danej osoby w poczet członków PTPP decyduje Zarząd w formie uchwały.

Członkowie PTPP wnoszą opłatę roczną w wysokości 90 zł z wyjątkiem członków kandydatów oraz członków afiliowanych, dla których opłata wynosi 45 zł. 
Termin płatności składki za dany rok to marzec właśnie tego roku

Wpłaty proszę kierować na rachunek:
Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej
ul. Chodakowska 19/31,
03-815 Warszawa
BGŻ 70 2030 0045 1110 0000 0256 8860
W tytule przelewu należy wpisać:
Imię i Nazwisko, składka członkowska za ... rok


Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych,
 • członków kandydatów,
 • członków afiliowanych.

Członek zwyczajny

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, mająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która:
 • ma wyższe wykształcenie psychologiczne,
 • rozwija, upowszechnia lub wykorzystuje w swej pracy klinicznej, naukowej lub dydaktycznej Psychologię Pozytywną,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,
 • akceptuje statutowe cele Towarzystwa.

Kandydat na członka zwyczajnego PTPP podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu. Musi otrzymać pisemną rekomendację od minimum jednego członka zwyczajnego PTPP i złożyć deklarację o chęci wstąpienia do PTPP. Kandydat na członka musi legitymować się w ocenie osób rekomendującego wymiernym dorobkiem i doświadczeniem zawodowym w zakresie praktyki psychologii pozytywnej.

Członek kandydat

Członkiem kandydatem Towarzystwa może być osoba fizyczna, mająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która:
 • jest studentem magisterskich studiów psychologicznych lub ukończone studia psychologiczne, ale nie ma dorobku w obszarze psychologii pozytywnej,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,
 • akceptuje statutowe cele Towarzystwa,

Osoby, które chciałyby zostać członkiem kandydatem PTPP, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu. Wymagana jest rekomendacja przez minimum jednego członka zwyczajnego PTPP i deklaracja o chęci wstąpienia do PTPP.

Członek wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba prawna deklarująca pomoc merytoryczną, finansową bądź rzeczową na rzecz PTPP. Osoba prawna działa w PTPP poprzez ustanowionego przez siebie przedstawiciela. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

Członek honorowy

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna o wybitnych zasługach dla PTPP i dla szerzenia idei Psychologii Pozytywnej. Nadanie godności członka honorowego PTPP następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania.

Członek afiliowany

Członkiem afiliowanym może zostać osoba mająca ukończone studia wyższe w innej dziedzinie niż psychologia, rekomendowana przez minimum jednego członka zwyczajnego i zatwierdzona przez Zarząd Główny. Liczba członków afiliowanych, w momencie ich przyjmowania do Stowarzyszenia, nie może przekroczyć 10% aktualnej liczby członków zwyczajnych.

Szczegółowe informacje na temat członkostwa znajdują się w Statucie PTPP
Comments